Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ okcollagen.co

เว็บไซต์ okcollagen.co ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์เป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ okcollagen.co เก็บรวบรวม

เว็บไซต์ okcollagen.co อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

 • ชื่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (เช่น ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ ข้อมูลการดาวน์โหลดไฟล์ ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ)

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ okcollagen.co เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตามที่ท่านได้ร้องขอ
 • เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้เว็บไซต์
 • เพื่อดำเนินการตามข้อกฎหมายหรือข้อบังคับ

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ okcollagen.co อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้แก่บุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการภายนอกที่เว็บไซต์ okcollagen.co ว่าจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการตลาด
 • องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

4. สิทธิของผู้ใช้

ผู้ใช้งานเว็บไซต์มีสิทธิในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ okcollagen.co ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ติดต่อเรา”

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ okcollagen.co จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์ไว้ เท่าที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดยเว็บไซต์ okcollagen.co จะพิจารณาถึงความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตามแต่ละกรณี

6. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ okcollagen.co อาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการหรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เว็บไซต์ okcollagen.co จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายความเป็นส่วนตัวผ่านทางเว็บไซต์ okcollagen.co

7. ติดต่อเรา

หากผู้ใช้งานเว็บไซต์มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ okcollagen.co ผ่านช่องทาง ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

Scroll to Top